Board Member

ZHAO Xu – Secretary

China Merchants Bank


zhaoxu@cmbchina.com